فواید پرورش ماهی در شالیزار

فواید پرورش ماهی در شالیزار

پرورش ماهی در شالیزار

فواید پرورش ماهی در شالیزار

در 1391 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ در ﺳـﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و زراﻋﺖ (ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و 55 ﻧﻔﺮ از ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻼت و 55) ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه 110ﺗﺤﻘﯿﻖ را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ از روش ﻏﺮﺑﺎلﺳﺎزی اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و دو ﻣﻨﻈﻮره از اراﺿﯽ ﺑﺮﻧﺞﮐﺎری، ﮐﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ و ﭘﺎﯾـﺪاری ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺑ ـﻪواﺳـﻄﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻀﺎﻋﻒ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران، اﺳﺘﻔﺎده دو ﻣﻨﻈـﻮره از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿ آﺑﯿﺎری، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و آﻓﺎت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮدﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﺎن ﺗﺮوﯾﺠـﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺴـ ﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎﻓﯽ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﻤﻪ، وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺷـﮑﺎرﭼﯽ، ﮐﻤﺒـﻮد اﮐﺴﯿﮋن در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ، ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ آﺑﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

ﮐﺸﺖ ﺗـﻮا م ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ ، اﺛـﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼـﺎد ی و زﯾﺴـ ﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ زﯾـﺎدی ﺑـﺮا ی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ .(ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت Halwart and Gupta, 2004)ﺑﺎﺷــﺪ زﯾﺎدی در راﺳﺘﺎی اﺛﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻔﯿـﺪ اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ از اراﺿـﯽ ﺑـﺮﻧ ﺞﮐــﺎری و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب داﺷـﺘ ﻪاﻧــﺪ )Frei and Becker, 2005b; Edwards, 2002 .( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪی ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی ﻣــﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ آن اﻓــﺰاﯾﺶ Halwart and Gupta, )اﺷـﺘﻐﺎل روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳـﺖ .

فواید پرورش ماهی در شالیزار

(در ﺑﺴــــﯿﺎری از 2004; Kathiresan, 2007 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻓﺎت و ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫـﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻫ ﯽﻫـﺎ در ﻣـﺰارع ﺑـﺮﻧﺞ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ )Noorhosseini and Radjabi, 2010; ﮐــﻪ ﺑــﻪ،(Kathiresan, 2007 ﻃــﻮر ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺻﺎﻟﺤﯽ .(1389 ؛ ﻧﻮرﺣﺴــﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻤــﺪی، 1385 و ﻣــﺆﻣﻦﻧﯿــﺎ، ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾـﺪار از اﺛـﺮات ﺑـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺸﺖﻣﺴـﺠﺪی، 1387 .( ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﯽ ﺣـﺎوی ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬی ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارﻧـ ﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻼوه ﺗﺤﺮک ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻫـﻮادﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺧﺎک و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎک را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد .

فواید پرورش ماهی در شالیزار

ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺧــﺎک ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖﺗــﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐﺸــﺖ ﺷــﺪه در آن ﺧــﺎک را ﻣﻮﺟــﺐ ؛ ﻧﻮرﺣﺴـــﯿﻨﯽ و 1390 ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺷـــﺪ )ﻧﻮرﺣﺴـــﯿﻨﯽ، .(ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس در ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺴـﯿﺎری از 1391ﺑﺎﻗﺮزاده، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺮﻧﺞ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﻤﺰﻣـﺎن Das )ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ et al., 2002; .(ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧـﺎک ﺑـﺎ Frei and Becker, 2005a اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬب ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد .(ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌ ـﺎت ﺷـﺨﻢ 1376 )ﺑﺨﺶزاد ﻣﺤﻤﻮدی، در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣـﺎﺋﺰ Noorhosseini and Allahyari, )اﻫﻤﯿــﺖ اﺳــﺖ .(ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـ ﻪﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از 2010 ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐـﻮد، ﺳـﻤﻮم، وﺟــﯿ ﻦ ﮐـﺎری و ﺷــﺨﻢ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻮد Saikia ) ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺷﻮد and Das, .(ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﺰارع 2008 ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ، از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد )ﻧﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺑـﺎﻗﺮزاده، 1391 .

فواید پرورش ماهی در شالیزار

( در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻌﻀـﻼﺗﯽ ﻧﯿـﺰ ﭘـﯿﺶ روی ﮐﺸــﺎورزان ﭘﺬﯾﺮﻧــﺪه ﮐﺸــﺖ ﺗــﻮأم ﺑــﺮﻧﺞ ﻣــﺎﻫﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ در ﮔﺰارﺷــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدی از اﺳــﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﯾ ﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬای ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻠﻔــﺎت، ﻋــﺪم دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﺑﭽــﻪ ﻣــﺎﻫﯽ ﻣﺮﻏــﻮب، ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آب، ﺻــﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت وﺣﺸــﯽ، اﻃﻼﻋــﺎت و ﺗﺨﺼــﺺ ﭘــﺎﯾﯿﻦ در Noorhosseini and )زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم اﺷـﺎره ﮐـﺮد .(ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ در اﺳــﺘﺎن Allahyari, 2012 ﮐﺸـﺎورز ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و 383ﮔﯿﻼن ﺣﺪود ﻫﮑﺘـﺎر از ﻣـﺰارع ﺑـﺮﻧﺞ اﯾـﻦ 397 ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺿﺮوری اﺳﺖ )ﻧﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺑ ـﺎﻗﺮزاده، .(ﻟﺬا اوﻟﻮﯾﺖ 1391 ﺑﻨﺪی ﻣﺤـﺪودﯾ ﺖﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد و ﻣﺴـﺎﯾ ﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اوﻟﻮﯾـ ﺖﺑﻨـﺪی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ روش ﻓﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

خرید انواع برنج ایرانی درجه یک

ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ

 

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در اﺳــﺘﺎن ﮔــﯿﻼن اﻧﺠــﺎم 1391ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و در ﺳــﺎل ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اداره ﺷﯿﻼت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮدﻧـ ﺪ . ﺑﺮاﺳــﺎس ﺟــﺪول ﺣــﺪاﻗﻞ ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑﺎرﺗﻠــﺖ و درﺻﺪ ﺧﻄـﺎ، 5 (و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 2001)ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ 110 ﻧﻔـﺮ از 55 ﻧﻔﺮ از ﺑﺨﺶ ﺷـﯿﻼت و 55)اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و زراﻋﺖ (و ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوری دادهﻫـﺎ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ 31 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺣﺎوی ،2=، ﻣﺨـﺎﻟﻔ ﻢ1= ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪای )ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ (ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ 5= و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ4=، ﻣﻮاﻓﻘﻢ3=ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ ه از ﻃﺮﯾـ ﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪ ه ،

فواید پرورش ماهی در شالیزار

ﻣﺼـــﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـــﻪ ای ، ﺟﻬـــﺖ اﻧﺠـــﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿـ ﻖ ، ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـ ﺪ .رواﯾـﯽ ﺻـﻮری و ﻣﺤﺘـﻮای ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈــﺮا ت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺗﻌﯿـﯿ ﻦ ﮔﺮدﯾـ ﺪ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ راﻫﻨﻤــﺎ، ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣــﻮرد اﺻــﻼح و ﺑــﺎزﻧﮕﺮی ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ. ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ آﻣﺎری از آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ، درﺻـﺪ، ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿــﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾــﺪ ﮐــﻪ از ﻧﺮم SPSS اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷـ ﺪ .ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و win16 اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از روش ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزی اﻋـﺪاد ﻓﺎزی ﻣﺜﻠﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 

ﻏﺮﺑﺎل ﺳﺎزی ﻓﺎزی

 

اﯾـﻦ روش ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻟﻄﻔــ ﯽزاده اﺳــﺘﺎد اﯾﺮاﻧــﯽ ﻋﻨــﻮان 1965اﻻﺻــﻞ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿــﺎ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ اﺑﻬـﺎم ﻧـﺎدﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺎزی ﺑـﻮدن ﻧﺎﻣﯿـﺪ، در ﺳﯿﺴـﺘ ﻢﻫـﺎی ﺑﺸـﺮی )ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ (و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣـ ﯽﺷـﻮ د .ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـ ﻪﻫـﺎی ﻓـﺎزی ﯾـﮏ ﭼﺎرﭼﻮب رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ داد هﻫـﺎی دﻗﯿــﻖ را در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮی ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﯽدﻫــﺪ، زﯾــﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ ﺗﺨﻤـﯿ ﻦﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ دﻗﯿـﻖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد . ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫــﺎی ﻓــﺎزی در ﺣــﻞ ﻣﺴــﺎﯾﻠﯽ ﮐــﻪﻧﻤــﯽ ﺗــﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎ و ﮐﻤﯿــﺖ ﻫــﺎ را ﺑــﻪ ﻃــﻮر دﻗﯿــﻖ ﺗﻌﺮﯾـــﻒ ﮐـــﺮد، ﻣـــﻮرد اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗـــﺮار ﻣـــﯽﮔﯿـــﺮد .

فواید پرورش ماهی در شالیزار

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺎزی، ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﺑﻬـﺎم و ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت، اﻫـﺪاف و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺗﺼـﻤﯿ ﻢﮔﯿ ـﺮی را .(1391 ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ )ﺻﻮﻓﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﻣـ ﯽﺑﺎﺷـ ﺪ .ﺑـﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن اﻋﺪاد ﻓﺎزی، اﻋـﺪاد ﻓـﺎزی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـ ﯽﺷـﻮ د .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ﮐﯿﻔﯽ ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨـ ﻪای از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﺗـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜـﯽ ﻓـﺎزی .

فواید پرورش ماهی در شالیزار

آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘـﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺪاد ﮐﻤﯽ ﻗﻄﻌـﯽ اﺳـﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺎزی و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳـﻄﺢ زﺑـﺎﻧﯽ، اﻋـﺪاد ﻓـﺎزی ﺑـﻪ اﻋـﺪاد ﮐﻤـﯽ ﻗﻄﻌـﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ )ﻓﺎزی زداﯾﯽ (در ادﺑﯿﺎت ﻓـﺎزی ﭼﻨـﺪﯾﻦ روش ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـ ﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ روشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ، ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﮐﻤﯿﻨﻪ- ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از روشﻫـﺎی ﭘﺮﮐـ ﺎرﺑﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ازx m ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯿﻨﮑﻮوﺳﮑﯽ      اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ 4 اﺳـﺘﻔﺎده از آن اﻋـﺪاد ﻓـﺎزی ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ اﻋـﺪاد ﻗﻄﻌــﯽ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد .در 1ﻣﻌـﺎدل ﺷــﺪ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول α ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ، mراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ( ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺣـﺪ )ﻣـﺮ ز β ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪ )ﻣﺮز (ﺑﺎﻻ و Nazari ) ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ et al., 2012.(

کشت برنج با پرورش برنج

ﭘــﺲ از ﮔــﺮدآوری دادهﻫــﺎ، ﺑــﺎ ﺿــﺮب ﺗﻌــﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﺪاد ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺎﺳـ ﺦدﻫﻨـﺪﮔﺎن، وزن ﻫـﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻧﻤـﻮدن وزن ﻫـﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، وزن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل وزن ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻘـﺪان ﺛﺒـﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣــ ﻪﻫــﺎ و ﺳﯿﺎﺳـ ﺖﻫــﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ و ﻋــﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ وﯾﮋﮔـ ﯽﻫـﺎی ﻓـﺮدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 30 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ در رد هی ﺳـﻨﯽ درﺻــﺪ .(اﮐﺜﺮﯾــﺖ 50/9) ﺳــﺎل ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ 50ﺗــﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـ ﯽدادﻧـﺪ ﻧﻔــﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣــﻮرد 16 درﺻــﺪ .(ﺗﻨﻬــﺎ 87/3) . درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 85/5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻓـﻮق دﯾـﭙﻠﻢ ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ 6ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣﯽ ( درﺻـ ﺪ60) ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درﺻـﺪ 30 دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻮ دﻧـ ﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺻـﺪ ﻣـﺪرک 4/5آﻧﻬﺎ ﻣـﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و .(2 دﮐﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول

 

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﺖ ﺗـﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑـﺎ لﺳـﺎزی ﻓـﺎزی (ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم 3 )ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ا ز :دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ روﺳــﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑـﻪ ﮔﻮﺷــﺖ ﺳـﻔﯿﺪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ (، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و دو W=6/9348 ،M=4/409)ﻣﺎﻫﯽ ،M=4/355)ﻣﻨﻈــــﻮره از اراﺿــــﯽ ﺑــــﺮﻧﺞ ﮐــــﺎری (، ﮐــﺎﻫﺶ آﻟــﻮدﮔﯽ و ﭘﺎﯾــﺪاری ﻣﺤــﯿﻂ W=6/8389 زﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻤﻮم و ﮐﻮدﻫـﺎی

فواید پرورش ماهی در شالیزار

(، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﺎ ﻫﯽ ﺑـﻪ W=6/7840 ،M=4/327)ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻣﺤﺼــﻮل ﻣﻀــﺎﻋﻒ و اﻓــﺰاﯾﺶ درآﻣــﺪ (، اﺳــﺘﻔﺎده دو W=6/7801 ،M=4/327)ﺷــﺎﻟﯿﮑﺎران ،M=4/318)ﻣﻨﻈـــــﻮره از ﻣﻨــــــﺎﺑﻊ آب آﺑﯿــــــﺎری (، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻــﻠﺨﯿﺰی ﺧــﺎک ﻣــﺰارع W=6/7586 ،(W=6/4648 ،M=4/155)ﺑـــﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻣـــﺎﻫﯽ ،M=4/136) ﮐﻨﺘــﺮل ﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻠــ ﻒﻫــﺎی ﻫــﺮز ،M=4/082) (و ﺣﺸــﺮات و ﺑﯿﻤــﺎریﻫــﺎ W=6/4374 . (در ﻣﺰراع ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽ W=6/3356 ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐﺸــﺖ ﺗـﻮأم ﺑــﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ ﮐــﻪ در ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه ﻧﯿــﺰ در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﻪ ﺑــﺎﻻ 3ﺟــﺪول ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـ ﻪ دﺳـ ﺖ آﻣـﺪه از اوﻟﻮﯾـ ﺖﺑﻨـﺪی ﻓﺎزی درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘـﺮی را در اﺳـﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﺑـﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.

اهداف پرورش ماهی در شالیزار برنج

اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن

 

4 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺮﺑﺎلﺳﺎزی ﻓـﺎزی در ﺟـﺪول ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻮاردی ﻫﻤﭽـﻮن ﮐـﻢ ﺑـﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــــﺎن ﺗﺮوﯾﺠـــــﯽ در ﻣﻨـــــﺎﻃﻖ روﺳـــــﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴــــﺎﯾﻞ و ﻣﺸــــﮑﻼت ،(W=7/5076 ،M=3/946) اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ (، ﭘــﺎﯾﯿﻦ W=7/4979 ،M=3/936)ﺑــﺮای ﮐﺸــﺎورزان ﺑــﻮدن داﻧــﺶ و ﺗﺨﺼــﺺ ﮐﺸــﺎورزان در راﺳــﺘﺎی ،M=3/900)ﭘــــﺮورش ﻣــــﺎﻫﯽ در ﻣــــﺰارع ﺑــــﺮﻧﺞ
(و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﯽ W=7/4035 (از W=7/1953 ،M=3/809)در ﻣــــــﺰارع ﺑــــــﺮﻧﺞ ﻣﻬــﻢ ﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺤــﺪودﯾﺖﻫــﺎی ﭘــﯿﺶ روی ﮐﺸــﺎورزان ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ هاﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ در ﺣـﺪ 4ﻣﺎﻫﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﺪول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﻮﯾــﺖﺑﻨــﺪی ﻓــﺎزی ﺣــﺎﮐﯽ از آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺤـﺪودﯾ ﺖﻫــﺎ از اﻫﻤﯿــﺖ ﮐﻤﺘــﺮی در اﺳــﺘﺎن ﮔــﯿﻼن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.

 

دلایل پرورش ماهی با کشت برنج

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اداره ﺷـﯿﻼت و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

 

(ﻧﺸـﺎن داد 5 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻦوﯾـ ﺖﻧـﯽ )ﺟـﺪول ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑـﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺷـﯿﻼت و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﻣﺤـﺪودﯾ ﺖﻫـﺎی ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﺗﻔـﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ دو ﮔـﺮوه از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن از ﻟﺤــﺎظ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣــﻮارد از ﺟﻤﻠــﻪ
ﮐﻨﺘــﺮل ﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻠــ ﻒﻫــﺎی ﻫــﺮز، ﺣﺸــﺮات و ﺑﯿﻤــﺎری ﻫــﺎ در ﻣــﺰارع ﺑــﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﺎﻫﯽ، اﻓــﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧـﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺸـﮑﻼ ت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت )ﻋـﺪم ﺗﺨﺼـﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر (و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﺮای ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .

هدف از کشت برنج و پرورش ماهی

ﺑﺤﺚ

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷـﺖ ﺳـﻔﯿﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎﻫﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـﻪ و دو ﻣﻨﻈـﻮره از اراﺿـﯽ ﺑـﺮﻧﺞ ﮐـﺎری، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻣﺤﺼــﻮل ﻣﻀــﺎﻋﻒ و اﻓــﺰاﯾﺶ درآﻣــﺪ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران، اﺳﺘﻔﺎده دو ﻣﻨﻈﻮره از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺑﯿـﺎری، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽ، ﮐﻨﺘــﺮل ﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻠــ ﻒﻫــﺎی ﻫــﺮز و آﻓــﺎت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﺖ ﺗـﻮأم ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ در اﺳـﺘﺎن ﮔــﯿﻼن ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــ ﺎ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺑﺴــﯿﺎری از Frei ﻣﺤﻘﻘــﺎن از

آموزش پرورش ماهی در شالیزار

ﺟﻤﻠــ ﻪ and Becker, 2005b; Kathiresan, 2007; Noorhosseini and Radjabi., 2010; Das et al., 2002; Saikia and Das, 2008
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺪاری اﯾــــﻦ ﻧــــﻮع ﮐﺸــــﺖ اﺷــــﺎره ﻧﻤﻮدﻧــــﺪ .در اداﻣــــﻪ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽــﻮن ﮐــﻢ ﺑــﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺗﺮوﯾﺠــﯽ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺴــﺎﯾﻞ و ﻣﺸــﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎﻓﯽ، ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﻤﻪ، وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺷﮑﺎرﭼﯽ، ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـﯿﮋن در ﻣـﺰارع ﺑـﺮﻧﺞ، ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ آﺑﯽ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ آب در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـ ﺪ .ﻃﺒـﻖ ﺳــﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر، ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﺗـﻮأم ﺑــﺮﻧﺞ و ﻣــﺎﻫﯽ وﯾﮋﮔــﯽﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺴــﯿﺎر ﺣــﺎﺋﺰ Noorhosseini and Allahyari, ) اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .

آموزش پرورش ماهی در شالیزار

(ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ 2012; Saikia and Das, 2008 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸـﺎورزان ﺟﻬـﺖ ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮام ﺑـﺮﻧﺞ و ﻣـﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ درﯾﺎﻓــﺖ وام و ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﺳــﺎزﻣﺎ ن ﻫــﺎی زﯾﺮﺑﻂ ﻫﺴـﺘﻨ ﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه ﮐﺸـﺎورزان، ﺷـﯿﻼت ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪ هﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮐﺸـﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮی در اﺧﺘﯿــﺎر ﮐﺸــﺎورزان ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد، آﻧﻬــﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ دور اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎی ﮐﺸـﺖ ﺗـﻮأم را ﻣﺤﺼـﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨـﺪ )ﺣﺴـﯿﻨ ﯽ؛ ﻧﻮرﺣﺴــﯿﻨﯽ و 1390 ، ﺧﺸــﺖﻣﺴــﺠﺪی و ﻫﻤﮑــﺎران 13 اﻟﻠﻬﯿﺎری، 89( ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣـ ﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮﮔـﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻧﻈﯿـ ﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺑﺰی ﭘﺮوری، ﺗﺨﺼﯿﺺ وام و اﻋﺘﺒــﺎرات و وﺟــﻮد ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﻣﺠــﺮب در زﻣﯿﻨــﻪ آﺑﺰیﭘﺮوری از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺨﺶزاد ﻣﺤﻤﻮدی، ﮔـﺮوه ﺷـﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎه آزاد ، ﺣﺴــﯿﻨﯽ ﺧﺸــ ﺖﻣﺴــﺠﺪی ، ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺸـﺖ،دام و ﺻﻨﻌﺖ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!