مهمترین حشرات مفید در شالیزارها

مهمترین حشرات مفید در شالیزارها

حشرات مفید در شالیزار برنج

 

از مهمترین حشرات مفید در شالیزارها می توان زنبورهـای خـانواده هـای Braconidae و Ichneumonidae کــه لارو و شــفیره کرم ساقه خوار نواری برنج  را انگلــی مــیکننــد، در مــزارع بــرنج وجــود دارنــد

 

1. ملـخهـای شـاخک بلنـد

از حشرات مفید دیگر میتوان ملـخهـای شـاخک بلنـد (Conocephalus sp) کـه از دستجات تخم کرم ساقه خوار نواری برنج تغذیه میکنند را نـام بـرد. ایـن حـشره بـه رنـگ سـبز روشن تا سبز تیره و با شاخک بسیار بلند و در جمعیت بالایی درشالیزارها زنـدگی مـیکنـد

ملـخهـای شـاخک بلنـد

 

 

2. دعـاخوان

حـشره دعـاخوان (Mantis sp ) کـه در اصـطلاح بـه شـیخک معـروف مـیباشـد از شکارگرهای مهم شـبپـره کرم ساقه خوار نواری برنج مـیباشـد . ایـن حـشره در رنگهای سبز روشن و قهوه ای با جثه بسیار بزرگ و با جمعیت اندک فعالیت میکند.

حـشره دعـاخوان

 

 

3. سیرسیرک شکارگر

سیرسیرک شکارگر با نام علمی Metioche sp نیز از دستجات تخم آفـت کرم ساقه خوار نواری برنج  تغذیه میکند. این حـشره مفیـد بـه رنـگ قهـوه ای روشـن تـا تیـره بـا جثـه کوچک تا متوسط مشاهده میگردد. این حشره بر خلاف اکثر سیرسـیرکهـا، گوشـتخوار بوده و از حشرات گیاهخوار تغذیه میکند . این سیرسـیرک از مـزارع بـرنج گیلان جمع آوری شده است.

 سیرسیرک شکارگر

 

4. پدروس

حشره پدروس (Paederus fuscipes) که در زبان محلی معروف به دراکولا اسـت و از دستجات تخم کرم ساقه خوار نواری برنج تغذیه میکند. این حشره بـه رنـگ قرمـز تـا سـیاه براق با بالپوشهای کوتاه با جمعیت زیاد در مزارع برنج و هـم در منـازل مـسکونی زنـدگی کرده و در صورت تماس تاولهای پوستی دردناکی را در انسان ایجاد میکند

حشره پدروس (Paederus fuscipes)

soochella.ir

5. سن شکارگر آندرالوس

سن شکارگر آندرالوس (Andrallus spinidens) سنهایی به رنگ قهوه ای با جثه متوسط و سر کوچک که با داشتن دو خار در طرفین پیش گـرده، بـه طـور کامـل متمـایز میشوند و در شالیزار مشاهده میشوند. این حشره بوسیله خرطوم بلند خود که در زیر سر آن قرار دارد از محتویات بـدن میزبـان بخـصوص لاروهـا تغذیـه کـرده و باعـث خـشک و چروکیده شدن آنها میگردند

سن شکارگر آندرالوس

 

 

6. سوسک سبز کارابوس

سوسک سبز کارابوس (Carabus sp) این حشره به رنگ سبز براق تا کـاملاً سـیاه بـا جثه به نسبت درشت در سطح مزارع برنج فعـال بـوده و از لارو و حـشرات کامـل آفـات تغذیه میکند

سوسک سبز کارابوس

soochella.ir

7. سوسـک افیون

سوسـک افیون Ophiones sp کــه از لاروهـای کرم ساقه خوار نواری برنج و سـایر حــشرات زیان آور تغذیه میکنند. این حشره دارای جثـه متوسـط، سـر مثلثـی، گـردن باریـک و بـا شکمی کشیده با پاهای طویـل بـه رنـگ قرمـز و سـیاه در شـالیزار مـشخص و فعـال هـستند

سوسـک Ophiones sp

 

 

8. آسـیابکهـا و سـنجاقکهـا

از راسته طیاره مانندها میتـوان آسـیابکهـا و سـنجاقکهـا را کـه شـکارگرهای مهـم مزارع برنج هستند نام برد. این حشرات در حال پرواز کاملاً شبیه طیاره بوده و دارای جثـه متوسط تا بسیار بزرگ میباشند. این حشرات از سایر حشرات از قبیـل پروانـه هـا، پـشه هـا و مگسها که در حال پرواز هستند شکار و از آنها تغذیه میکنند. طیـاره ماننـدها دارای سـر بزرگ و عریضتر از قفس سینه، با چشمهای درشت و شکم باریـک و بلنـد بـا رنـگهـای گوناگون مشاهده میگردند

آسـیابکهـا وسـنجاقکهـا

 

9. عنکبــوت

عنکبــوتهــا: بــالغ بــر 10 گونــه عنکبــوت در مــزارع بــرنج زنــدگی مــیکننــد و از شکارگرهای مهم شب پره های کرم ساقه خوار نواری برنج میباشند. عنکبوتهـای Lycosa sp. معروف به عنکبوتهای گرگی و عنکبوتهایTetragnatha sp و Argiope sp. جـزء فراوانترین گونه ها در مزارع بـرنج شـمال کـشور مـیباشـند کـه نقـش مهمـی را در تعـادل جمعیت حشرات زیان آور به عهده دارند. این بندپایان از لحـاظ رنـگ و جثـه بـسیار متنـوع میباشند

عنکبــوت

عنکبــوت در مــزارع بــرنج

soochella.ir

10. قارچ بووریـا

از دیگــر دشــمنان طبیعــی کــرم ســاقه خــوار نــواری بــرنج و ســایر آفــات بــرنج عوامـــل بیمـــارگر قـــارچی بـــا نـــام علمـــی Beauveria bassiana   و Metarhizium anisopliae را میتوان نام برد. بررسیها نشان داد که قارچ بووریـا تمـام مراحــل زیــستی کرم ساقه خوار نواری برنج را بیمــار نمــوده و آن را از بــین مــیبــرد.

مهمترین حشرات مفید در شالیزارها

نحوه از بین بردن کرم ساقه خوار :

(تصویر 20 -8، راست) نشان میدهد که کرم ساقه خوار نواری برنج در اثـر قـارچ مـذکور مـرده و بـه رنگ قرمز درمیآید و نهایتاً بـا رشـد قـارچ پوشـش سـفید رنـگ (کـه همـان اسـور قـارچ میباشد) دور بدن کرم را میپوشاند. (تصویر 20-8، چپ) آلوده شدن یـک دسـته تخـم کرم ساقه خوار نواری برنج به قارچ بووریا را نشان میدهد، بطوریکه تمـام دسـته تخـم آلـوده شـده است. حشرات گیاه خواری که به وسیله ایـن دو گونـه قـارچ آلـوده مـیشـوند در ظـاهر دارای دو رنگ کاملاً متمایز میباشند، به طوریکه گونه اولی پوشش سفید تا رنگ کـرم و گونه دومی با پوشش سبز اطراف بدن حشره را احاطه میکند. این دو گونـه در مـزارع برنج قابل رویت میباشند

 اثـر قـارچ روی کرم ساقه خوار

مهمترین حشرات مفید در شالیزارها

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!