ملخ برنج و راه های مقابله با آن چیست ؟

ملخ برنج و راه های مقابله با آن چیست ؟

زنجرک سبز برنج Cicadella viridis

زنجرک سبز برنج  Cicadella viridis L از راسته و خانواده (Hemipt., Cicadellidae)

 

مناطق انتشار

 

زنجرک سبز برنج در بــسیاری از منــاطق جهــان از جملــه جنــوب اروپــا، ســواحل شــرقی و جنــوبی دریــای مدیترانه و جنوب و جنوب شرق آسیا و ایران نیز وجود دارد.

 

شکل شناسی

 

الف – حشره کامل

 

اندازه بدن حشره کامل زنجرک سبز برنج در نرهــا 5 تــا 7 میلــیمتــر و مــاده هــا 7 تا 9 میلیمتر ، بدن کـشیده، و بـه رنـگ سـبز مـی باشـد. چـشمهـای مرکـب بـزرگ و بـه رنــگ قهــوه ای مایــل بــه خاکــستری اســت. شــاخکهــا مــوئی، ســه بنــدی، بــه طــوریکــه بندهای انتهای باریکتر میشوند. ایـن حـشره در پیـشانی دارای دو چـشم سـاده مـی باشـد. قطعات دهان این حشره از نوع مکنده بوده و از یک خرطوم نسبتاً باریـک و بلنـد بـه رنـگ قهوه ای تشکیل یافته است. بالهای غشایی و نیمه شـفاف و ابتـدایی بـال جلـویی روشـن بـه رنگ سبز و انتهای آن تیره میباشد. بالهای عقبی مثلثی شکل و شفاف هستند. طول بالهـا از انتهای شکم حشره تجاوز میکند. شکم سبز رنگ و از 7 حلقه مجزا تـشکیل یافتـه اسـت

ملخ برنج چه شکلیه ؟

soochella.ir

ب – تخم

 

تخمها سفید، سیلندری شکل میباشد. در هر دسـته تخـم، تخـمهـا بطـور انفـرادی و بـه موازات همدیگر قرار میگیرند. اندازه هر تخم 0.2 تا 0.8 میلیمتر میباشد.

 

ج -پوره

اولین سن پوره گی شفاف، سفید و براق میباشد. پوره های کامل مایل به زرد تـا سـبز بـا لکه های سیاه در سر و قفس سینه مشاهده میشوند. لکه های سـیاه در آخـرین مفـصل شـکم کاملاً بارز و مشخص میباشد. اندازه پوره جوان 0.4 تا 0.9 میلیمتر و اندازه پـوره کامـل 1 تا 3.1 میلیمتر است

 

ملخ سبز برنج

برنج سوچلا

زیست شناسی زنجره سبز برنج

 

زنجرک برنج زمستان را بـصورت تخـم زیـر پوسـت درختـان اطـراف مـزارع بـرنج در جاهای مرطوب بسر میبرد. این حشره تخم های خود را بصورت گروهی و دسته جمعـی در سطح داخلی غلاف برگ قرار میدهد. یک زنجرک ماده 200 تا 300 عد تخم میگـذارد. این حشره 5 سن پوره گی دارد. آنها عموماً از حاشیه برگ و غلاف برگ برنج تغذیه میکنند. پوره ها معمولاً در سطح پائینی برگ تجمع میکنند. این حـشره در چمـنزارهـای مرطوب و در کنار رودخانه ها زندگی میکند و زندگی آن به رطوبت محیط بـستگی دارد. در ایران زنجرک برنج در حاشیه دریای خزر و در شالیزارها در اواخر فصل به وفـور یافـت می شوند .

انواع ملخ های مزارع برنج

میزبان

زنجرک برنج دارای میزبانهای مختلفی میباشد. این حشره علاوه بر برنج به گونه هـای مختلف اویارسلام، سوروف و پاسپالوم نیز تغذیه مینمایند.

 

خسارت و اهمیت اقتصادی

 

خسارت مستقیم:

زنجرک سبز برنج با فرو بردن خرطوم خود در نـسج گیـاه (آونـد آبکـش) از شیره نباتی تغذیه مینماید و ممکن است با ترشح مواد سمی اختلالاتی در فیزیولـوژی گیـاه نیز بوجود آورد. برگهای مبتلا ابتدا بصورت لکه ای زرد یا قهوه ای و رشد ضعیف بوتـه هـا و بعضاً موجب خشک شدن آنها میگردد. حاشیه برگها بطرف پائین پیچ خورده و حالت سوختگی پیدا میکند. اگر حمله آفت در اواخر فـصل زراعـی و در مرحلـه شـیری شـدن و تشکیل دانه صورت گیرد، زنجره سبز برنج از شیره دانه برنج تغذیه نمـوده و ایـن عمـل باعـث پـوک شدن دانه های برنج میگردد.

 

خسارت غیر مستقیم:

Cicadella viridis قادر است بعضی از بیماریهای ویروسی از قبیـل تـانگرو برنج و بیماری زرد ویروسی برنج را نیز انتقال میدهد. این آفت هر چند سال یکبـار در مـزارع بـرنج شـمال ایـران طغیـان نمـوده و خـساراتی وارد میسازد ولی در هر حال از آفات درجه دوم برنج محسوب میگردد.

تکثیر ملخ سبز برنج

مدیریت

 

الف- روش بیولوژیکی

 

تعـــداد زیـــادی از شـــکارگرهای مـــزارع بـــرنج از قبیـــل ســـنهـــای آبـــزی جـــنس Microvelia sp.، سنجاقکها، آسیابکها و عنکبوتهـا از دشـمنان طبیعـی زنجـرکهـا بوده و از Cicadella viridis تغذیه میکنند.

 

ب- روش شیمیائی

 

سمپاشیهائی که معمولاً با مصرف حشره کشهـای فـسفره در مـزارع بـرنج علیـه آفـت ساقه خوار صورت میگیرد علیه  زنجره سبز برنج نیز مؤثر میباشد. در صورت طغیان زنجره سبز برنج در مزارع برنج میتوان از سموم سستیمیک مجاز به میزان یک در هزار استفاده نمود

 

خرید برنج ایرانی درجه یک فروشگاه سوچلا

ملخ برنج و راه های مقابله با آن چیست ؟

این مطلب شاخه ای از حشرات برنج است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!