ملخ آسیایی (روش های دور نگه داشتن آنها از شالیزار)

ملخ آسیایی (روش های دور نگه داشتن آنها از شالیزار)

ملخ آسیایی  Locusta migratoria L

راسته و خانواده:  (Ortho., Acrididae)

ملخ آسیایی (روش های دور نگه داشتن آنها از شالیزار)

مناطق انتشار

مهمترین مرکز نشو و نمای ملخ آسیائی، نیزارهای جنوب روسیه و اطراف دریاچـه هـا و رودخانه های مجاور دریای خزر که در خاک و اطراف دریاچه های شمالی چـین مـیباشـد. فاز مهاجری این حشره در نواحی شمال و شمال غربی ایران را مورد حمله قـرار مـیدهـد و نیز در کشورهای جنـوب و جنـوب شـرق آسـیا انتـشار دارد.ملـخ آسـیائی کـه بـه نـام ملـخ اروپایی (European locust ) نیز گفته میشود. دارای زیر گونه های متفاوتی میباشد، کـه در اروپــا و ســایر کــشورهای جهــان بــصورت فــاز( Phase ) مهــاجرت باعــث خــسارت میشود. اما در کشورهای مدیترانه ای فقط فاز انفرادی آن وجود دارد. فاز مهاجر ایـن ملـخ بـه نــام Locusta migratoria migratoria و فــاز انفــرادی آن Locusta migratoria Danica شناخته شده است. اولین گزارش حمله این ملخ به ایران مربوط بـه تابـستان 1325 بـوده کـه ملخ مزبور از خاک روسیه  نواحی شمالی ایـران دریـای خـزر هجـوم آورد و از آنجـا بـه آستارا تا اردبیل و نیز بندرانزلی پیشروی نموده است.

خرید انواع برنج ایرانی درجه یک

شکل شناسی

مشخصات ملخ آسیائی در فاز مهاجری و انفرادی با هم تفـاوت دارنـد. مشخـصات فـاز مهاجری آن که در ایران وجود دارد به شرح زیر میباشد:

 

الف- حشره کامل:

حشره ماده 52 تـا 55 میلـیمتـر و نـر آن بـه طـول 40 تـا 50 میلـیمتـر میباشد. رنگ عمومی بدن ملخ خاکستری متمایل به سبز است. هنگامی که ملخها بـه نـسل بلوغ جنسی یعنی موقع تخم ریـزی نزدیـک مـیشـود نرهـا زرد شـفاف و مـاده هـا مایـل بـه قهوه ای هستند. شاخکها باریک، نخی و نسبتاً طویل و برابر مجموع سروسینه است.

soochella.ir

نیم ـرخ سر قائم و پیشانی محدب است. پشت سینه اول از پهلو کاملاً مستقیم است. بـالهـای روئـی دارای لکه های کوچک به رنگ قهوه ای و بالهای زیر شفاف و کمی زرد یـا مایـل بـه زرد است. طول رانهای عقبی از نصف طول بالهای روئـی کمتـر اسـت و قاعـده آن درقـسمت داخلی آبی مایل به سیاه میباشد . این ملخ دارای 5 سن پوره گی است. رنگ آنها در سنین اول و دوم سیاه و بقیه سنین قهوه ای میباشند

میزان خسارت ملخ به شالیزار برنج

 

ب- تخم

تخمهای این حشره در داخل کپسول تخم خمیده غیر منظم و طویل مـشاهده مـیشـود. گاهی اوقات کپسول قوسی شکل و ندرتاً مستقیم میباشد. در هر کپـسول 50 تـا 100 عـدد تخم بطور منظم و در ردیفهای چهارتایی قرار گرفته و تخمها نیز بوسیله همین مایع به هـم چسبیده اند. طول کپسول 55 تا 75 میلیمتر و اندازه هر تخم 6 تا 7 میلیمتر میرسد.

 

ج- پوره

پورههای جوان (نئونات) قهوه ای خاکستری میباشند. پوره های بالغ در تراکمهای پائین جمعیت به رنگ سبز تا قهوه ای و در تراکمهای بالای جمعیـت بـه رنـگ نـارنجی مایـل بـه قهوه ای دیده میشوند. دو نوار سیاه افقی باریک و برجسته در پشت چشمهای مرکب قابـل مشاهده می باشد. همچنین یک نوار سیاه افقی پهن در کناره های جانبی پیش قفس سینه کـه تا قاعده بال توسعه یافته است وجود دارد

 

روش های دور نگه داشتن و از بین بردن ملخ از شالیزار برنج

زیست شناسی

ملخ آسیایی زمستان را بصورت تخم بسر میبرد. تخمها در بهار باز میشـوند و پـوره هـا بتدریج ظاهر میشوند. دوره پورگی ملـخ آسـیائی 40 تـا 45 روز مـیباشـد. در ایـن مـدت پوره ها از گیاهان خانواده گندمیان (گرامینه) مخصوصاً نی و جگن نیز تغذیه مینمایند. ملـخ آسیایی دیرتر از ملخ مراکش جفتگیری و تخمریـزی مـیکنـد. تخـمریـزی بیـشتر در کنـار نهرها و اطراف آب انجام میگیرد. بطوریکه ممکن است در بهار مدتی کپسولهـا زیـر آب بمانند. ملخ آسیائی فقط یک نسل در سال دارد.

مبارزه با ملخ آسیایی در شالیزار با سموم شیمیایی

 

میزبان

ملخ آسیایی از گیاهــان خــانواده گرامینــه، بــرنج، ذرت، نــی، جگــن، پنبــه و …. تغذیــه مــی نمایــد. چــون ایــن حــشره احتیــاج زیــادی بــه آب دارد. بــدین جهــت عــلاوه برگیاهــان فوق الذکر ممکن است کم و بیش از هر نوع گیاه دیگری حتی بـرگ درختـان (فقـط بـرای بدست آوردن آب) تغذیه نماید. روی همین اصل گاهی به مزارع یونجه، کنف و غیـره نیـز حمله می نماید. این حشره از علفهای هرز مزارع برنج بیشترین فعالیت تغذیه ای را دارد.

 

خسارت و اهمیت اقتصادی

Locusta migratoria بندرت شالیزارهای ایران را مورد حمله قرار مـیدهـد و خـسارت آن نیـز قابـل ملاحظــه نمــیباشــد. امــا ممکــن اســت بــا تغییــر شــرایط اکولــوژیکی بــا تغذیــه از بــرگ و قسمتهای مختلف گیاه برنج از آفات درجه دوم محسوب گردد. طغیان این حشره معمـولاً در یک دوره خشکسالی اتفاق میافتد.

 

ملخ ها از کجا می آیند ؟

مدیریت

 

الف- مبارزه بیولوژیکی

دشمنان طبیعـی زیـادی از قبیـل پرنـدگان، حفـاش، مـوشهـای مزرعـه ای، گـراز، مـار، قورباغه به سبک شکارگری از ملخ آسیایی تغذیه میکنند.

 

ب- مبارزه شیمیائی

در صورت طغیان این حشره میتوان حشره کشهای شیمیائی(فسفره) به نسبت 1 تـا 1.5 در هزار استفاده نمود. جهت مبـارزه بـا ایـن آفـت لازم اسـت ابتـدا بایـد منـاطق نـشو و نمـا و کانونهای هجوم آفت مورد شناسایی و نظارت کامل قرار گیرد.

 


ملخ آسیایی (روش های دور نگه داشتن آنها از شالیزار)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!