مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج

مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج

مدیریت علف های هرز

 

مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج به دلیل استفاده از فضا،سایه اندازی روی زراعت، استفاده از آب عناصر غـذایی خـاک،میزبان بودن برای آفات و بیماری ها، فراهم نمودن محیط مناسب برای فعالیت عوامل بیماری زا و ایجـاد مشکلات فراوان در هنگام برداشت دارای اهمیت هستندو در بـین عوامـل خـسارت زا بـه محـصولات کشاورزی، علف های هرزهم کم اهمیت نیستند . بخصوص در برنج که علف های هرز در ایـن زراعـت اگرچه در مقایسه با سایر محصولات از تنوع کمتری ب رخوردار اسـت خـصوصا اینکـه اکثـر علـف هـای هرز با شرایط آبزی سازگاری دارند.ولی در عین حال روش های مبارزه به دقت بیشتری نیاز دارد

علف هرز شالی

علل کنترل علف های هرز در مزارع برنج

 

1- جلوگیری از خسارت کمی (افزایش عملکرد) کـه بـه دو روش کـشت، ارقـام بـرنج فـصل کـشت و مـصرف کـود ازتـه بـست گی دارد.2-جلـوگیری از خـسارت کیفـی (افـزایش کیفیـت )3-کـاهش هزینـه تولید4- کاهش خسارت آفات و بیماری ها

خسارت علف های هرز

بر اساس گزارشات اعلام شده از طرح های تحقیقاتی کاهش عملکرد خالی از خسارت علف های هـرز در مزارع برنج برنج نشای بین 10 تا 50 درصد و کشت مستقیم 50 تا 90 درصد می باشد.

تقسیم بندی علف های هرز برنج

1- از گروه علف های هرز کشیده برگ می توان به سوروف بنام محلی وازمیل، بنـدواش (سـگ واش ) را نام برد که سوروف از اهمیت بیشتری در این گروه برخوردار است

2- از گروه علف های هرز پهن برگ به قاشـق واش (بارهنـگ آبـی )، سـ یل واش، روغـن واش، آمانیـا،گل آردی، گل مرواریدی، عدسک آبی، دو نیش و برگیا اشاره کرد.

3- از گروه علف های هرز جگن ها می توان انواع ادیارسلام، پیـزر، الیوکـاریس، علـف ارزانـی اشـاره نمود که اریارسلام ها از اهمیت بیشتری در این گروه برخوردار هستند.

اویارسلام

روش های مبارزه با علف های هرز برنج

 

الف) پیشگیری: نکاتی که در پیشگیری باید مورد توجه قرار گیـرد 1- اسـتفاده از بـذر کـاملا پـاک و بوجاری شده و فاقد هرگونه بذور علف های هرز 2- سبک و سنگین کردن بذور 3- احـداث خزانـه در محل مناسب 4- تهیه زمینی مطلوب 5- تمیز نمـودن کانـال و جـوی هـای آبیـاری 6- مـدیزیت صـحیح آبیاری 7- اجازه ندادن علف های هرز به بذردهی 8- بذرگیرهای شـلتوک بـرنج عـاری از علـف هـای هرز 9- سبک سنگین کردن بذور
ب) مبارزه زراعی : که عبارت است از 1- عملیات به موقع مراحل مختلف آماده سازی زمینـی (شـخم عمیق در پائیز) 2- غرقاب نمودن شالیزار 3- کشت با فاصله معین 4- روش کشت نشایی برنج

غرقاب کردن زمین برنج

ج) مبارزه مکانیکی : وجین اول 10 تا 15 روز وجین دوم 30 تـا 35 روز بعـد از نـشاکاری کـه اینکـار دارای مزایایی از قبیل دفع تمامی علـف هـای هـرز، محـیط سـالم و بـی خطـر، تهویـه مناسـب و خـروج گازهای مضر و دسترسی بیشتر به اکـسیژن بـ رای ریـشه هـای بـرنج، اسـتفاده از نیـروی انـسانی و مـشکل بیکاری، صرفه جویی ارزی

soochella.ir

مبارزه بیولوژیکی : پرورش 250تا 300 اردک در اراضـی شـالیزاری در 10 روز پـس از نـشاکاری تـا قبل از خوشه رفتن.

مبارزه بیولوژیک با علفهای هرز برنج

 

هـ) مبارزه شیمیایی : این روش مبارزه ماننـد دیگـر روش هـای دارای یـک سـری معایـب و م زایـایی است، از معایب آن می توان ، آلوده شدن محیط زیـست بـه سـموم شـیمیایی و از مزایـای آن مـی تـوان باصرفه بودن، اختصاصی بودن سهولت و سادگی کار با علف های هرز را نام برد.
1- نکات مهم در استفاده از علف کش ها قبل بذرپاشی حدود سه روز قبل از بذرپاشی، بستر خزانه را ک املا ماله کشی کرده و ارتفاع آب را حدود 5 سانتی متـر می رسانیم . سپس علف کش مورد نظر را به مقدار 30 سی سی برای 100 متر مربع خزانه بـصورت قطـره پاشی در سطح خزانه پخش می نماییم . لازم به ذکر است که از ورود و خروج آب تـا مـدت 48 سـاعت جلوگیری می نماییم بعد از آن آب خز انه را تخلیه کرده و چند بار این کـار را تکـرار مـی دهـیم و پـس با دست کشیدن در سطح بستر بذرها و اندکی هوادهی اقدام به بذرپاشی می نماییم.

مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج

2- کنتزل علف هرز سوروف بعد از سبز شدن خزانه
چنانچه به علل فرصت مبارزه با سوروف در مرحله قبل از بذر پاشی از دست رفته باشد، م ی تـوان 2 تـا 3 هفته بعد از بذرپاشی، زمـانی کـه سـوروف هـای خزانـه 2 تـا 3 برگـی شـدند بـا اسـتفاده از علـف کـش پروپانیل خزانه را سمپاشی کرد که برای اینکار یک روز قبل از سمپاشی لازم است آبیاری را قطع کـرد یک روز بعد از سمپاشی دوبار، جریـان آب را برقـرار کـرد . و همچنـین لازم اسـت بـه منظـور پرهیـز از هرگونه اثر نامطلوب علف کش، حداقل یـک هفتـه قبـل از سمپاشـی تـا یـک هفتـه بعـد از سمپاشـی از مصرف حشره کش و کود های شیمیایی داری شود. مقدار علف کش مورد نیاز برای 100 متر مربع، 120 سی سی علف کش با 3 لیتر آب بـا اسـتفاده از سـم پاشی مورد نیاز است. در حین سمپاشی باید توجه داشت که چـون سـم پروپانیـل یـک علـف کـش تمـامی اسـت، از ایـن رو هنگامه سمپاشی باید دقت کرد که سم با تمام سوروف ها تماس پیدا کند تا اثر کند. نکات مهم در مصرف علف کش ها قبل از نشا کاری در زمین اصلی
1- مزرع خوب تسطیع شده باشد و پستی و بل ندی ها در آن دیده نشود .2- بـا توجـه بـه نـوع علـف هـرز منطقه سعی شود از علف کشی استفاده شود که بیشترین کارایی را داشته باشد .3- علـف کـش بـه موقـع استفاده شود که زمان درست مصرف علف کـش هـا 3-5 روز قبـل از نـشا مـی باشـد .4- روش صـحیح مصرف علف کش ها به صورت قطره پاشی به درستی انجام شود.

پاشش سم و کود در مزرعه

مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج

با توجه به اینکه در دهانه بطـری هـای قطره پاش سوراخ های خاصی تهویه شده است زارع بطری را پس از برداشتن سـر آن در دسـت گرفتـه و از ابتدای کرت به فاصله 2 تا 2/5 متر از یک مرز مستقیم شروع و حرکت می کند و در هر قـدم یـا تـا در هر 2 یا 3 قدم بسته به مقدار علف کشی که باید در هکتار مصرف شود یک بار بـه چـپ و بـه راسـت بطری را حرکت می دهد به طوری که قطرات علف کش از هر طرف تا فاصله 2 -2/5 متری و در واقـع در نوار به عرض 4-5 متر بصورت حدامکان یکنواخـت پتـشیده شـود و بـا مـسیر قبلـی و بـه فاصـله 4-5 متری آن حرکت برگشت را با همان شیوه انجـام و آن را عینـا در بقیـه کـرت هـا ادامـه دهـد ..5- میـزان مصرف بر اساس دز معرفی شده در برشور سموم استفاده شود .6- ارتفاع آب در سـطح مـزرع یکـسان و بین 5-7 سانتی متر باشد و در حین سمپاشی ورود و خروج آب مزرع حداقل 3-5 روز چلوگیری شود.

جدول سموم علف کش شالیزار برنج

نکات مهم در مورد استفاده از علف کش ها بعد از نشاءکاری در زمین اصلی

همان نکات و روش هایی را که در مورد استفاده از سوروف علف کش ها در قبل از نشاءکاری گفته شد. باید رعایت گردد با این تفاوت که زمان مصرف علف کش در 5 -7 روز بعد از نشاءکاری میباشد.

آزولا :

علی رغم تمام فوایدی که در مورد آزولا بیان شده است در بسیاری از موارد مـدیریت نامناسـب و عـدم توجـه بـه عدم خواستگاه اکولوژیکی آن باعث بروز مشکلاتی در دنیا و به جنوبی ایران شده است . امـا تـا ایـن زمـان بـدلیل رشد فوق العاده زیاد آن و حمل آن توسط پرندگان، انسان و سیلاب نه تنها موفقیتی واصل نشده بلکـه هـم اکنـون در اکثر نقاط کشور آلودگی این گیاه گزارش شده است . در ایران در سال 1363، آزولا به منظور تثبیت نیتـروژن در مزارع برنج مورد استفاده قرار گرفت چند سال هم ا کنون بـدلیل گـستردگی و رشـد بـسیار زیـاد آن بـه عنـوان علف هرز درج یک مزارع برنج مطرح است.

آزولا چیست؟

روش های مدیریت آزولا:

الف) پیشگیری: پیشگیری در اصول اولیه کشاورزی صـحیح و ارزان تـرین روش بـرای جلـوگیری از گـسترش علفهای هرز از جمله آزولا است . در مناطق آلـوده بـه ایـن سـرخس توصـیه مـی شـود . بـا نـصب تـوری در حمـل
ورودی آب به مزرعه تا آنجا که ممکن است از ورود آزولا جلوگیری شـود و نیـز از آب فاقـد آلـودگی بـه ایـن گیاه استفاده شود . 2- در خاکهایی که نیاز به کود فسفره نمی باشد از دادن کودهای فسفره زیاد جلـوگیری بعمـل آید. 3- قبل از شروع فصل زراعی نسبت به تمیز نمودن جوی ها و کانال ها اقدام گردد.

ب) کنترل زراعی:
1- استفاده از نشاء های بلند در شالیزار 2- کاهش میزان مصرف کـود فـسفره 3- تـسطیح زمـین تـا حـد ممکـن و کاهش عمق آب مزرعه (نزدیک به صفر) به طوری که آزولا به سطح خاک بچسبند باعث کاهش و حتـی از بـین رفتن این گیاه می شود. 4- بالا بردن میزان مصرف کود ازته می تواند تا حدی آزولا را کنترل کند.

ج) کنترل مکانیکی
جمع آوری آزولا از سطح آب با وسایل مختلف و با دست

د) کنترل بیولوژیکی : در برخی از مناطق دنیا نیـز از مـاهی کپـور جهـت کنتـرل یـک گونـه از آزولا و نیـز در آفریقای جنوبی از یک نوع سرخرطومی نیز استفاده مـی شـود و در برخـی منـاطق نیـز از اردک بـرای کنتـرل آن استفاده می شود.

هـ) مبارزه شیمیایی : بدلیل مشکلات زیادی که سموم شیمیایی در اکوسیستمهای آبی برای آبزیـان ایجـاد مـی کند کنترل شیمیایی آزولا در مزرعه برنج چ ندان موقعیـت آمیـز نبـوده و راه هـای محلـی مفیـدی تـاکنون بدسـت نیامده است در برخی مناطق جهت کنترل این علف هرز در مزارع برنج سم توفوردی توصیه شده است. در برخی کشورها از جمله ایالات متحده از علف کش توفوردی به اضافه یک لیتر مواد پاکت کننده مـایع همـراه
با 200 لیتر آب در هکتار و توانسته است نوعی از آزولا کار در دنیا داور برخی از رودخانه ها و احزاب ها کنتـرل نماید. علاوه بر آن علف کش دای کوات (دیواره) به مقدار 4 لیتر در هکتار به همراه یـک لیتـر مویـان غیـر یـونی در کنترل این گونه موثر بوده است . در کشور ما بدلیل جدید بودن این گیاه، مطالعه ای در زمینـه کنتـرل شـیمیایی آن صورت نگرفته و لذا نیاز به تحقیق دارد.

استفاده آزولا :

علاوه براین از آزولا می توان به عنوان کود سبز با کاربرد آزولا در مزارع برنج در چـین بطـور متوسـط آزمـایش عملکرد بعنوان 600 تا 700 کیلویی در هکتار شده است . بعنوان کنترل کننده علـف هـای هـرز کـه در بـسیاری از موارد بدست استفاده از نشاءهای بلند و پوشش دار شدن سطح آب شالیزارها توسـط آزولا نیـاز بـه علـف کـش و وجین نمی باشد . کـه در ایـن حالـت بایـد از ثبـت مخلـوط اسـتفاده شـود و آزولا زودکاشـت نـشود بلکـه بعـد از نشاءکاری کشت شود . آزولا به عنوا ن علفوفه بطور متوسط میزان پروتئین خام مـاده خـشک آزولا بـین 14 تـا 24 درصد در نوسان می باشد ) و به طور متوسط از هر هکتار ازولا می توان روزانه یک تا دو تـن علوفـه تـازه برابـر بـا
10 تا 30 کیلوگرم پـروتئین خـام تـامین نمـود از آزولا در پـرورش مـاهی در مزارعـی کـه در آنهـا بـرن ج و آزولا بصورت مخلوط کشت می شوند که در این بین کـشور چـین از جملـه کـشورهایی اسـت کـه از ایـن روش بهـره مناسبی برده است . آزولا به عنوان منبع غذایی برای انسان که مـی توانـد بـصورت سـبزی تـازه سـالاد، املـت و یـا بصورت سرخ کرده مورد استفاده قرار گیرد .

soochella.ir

تغذیه با آزولا هیچ گونه ناراحتی گوارشی و مسمومیتی بـرای انـسان ایجاد نمی کند و این گیاه دارای ویتامین های ب، کاروتن آوپرد ویتامین آ می باشد . میزان کـاروتن آن از هـویج نیز بیشتر است اما میزان اسید اسکور پلکان آن کم است . در تجزیه شیمیایی آزولا هیچگونه اثری از سرب، جیـوه در سینگ و سای ر موارد سمی مـشاهده نـشده اسـت . معیـار فراگیـر آزولا : تـامین عناصـر غـذایی بعنـوان نیتـروژن، پتاسیم، فسفره کلسیم، منیزیم در اختیار گیاه برنج قرار می دهد.
– بعنوان کمپوست در شیری کاری و گل کاری ها
– پوشش تراکم آن در سطح آب مانع خروج حشرات آبزی، نظیر شپداکوئل
– در داروسازی بعنوان داردهای آنتی یبوست
– بعنوان کمپوست در املاح خاک های شور و قلیا

 

مدیریت علف های هرز در شالیزار برنج


مطالب مرتبط :

چگونه علف های هرز شالیزار برنج را از بین ببریم ؟

روش های مبارزه با علف های هرز برنج

انواع علف های هرز مزارع برنج

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!