روش های مبارزه با گنجشک در مزارع برنج

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع برنج

گنجشک ها :

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع برنج

خانواده گنجشکها Passeriformes گنجشکها متعلق به راسته گنجشک سانان میباشند. این جنس گونه های زیادی داردمثل گنجشک Passer و جنس Passeridae معمولی، گنجشک سرخرمایی، گنجشک سیستانی، گنجشک صحرایی وگنجشک خارستان. اما Passer domest رایج ترین گونه آن گنجشک معمولی است.

 

خطر خسارت پرندگان به مزارع

 • ازنظر کشاورزی نیز پرندگان ازجمله گروههای مهم آفات نباتی محسوب میگردند زیرا در بین آنها گونه های خسارتزای مهمی همچون گنجشک ، کلاغ و… وجودداردکه در برخی محصولات خسارت قابل توجهی ایجاد میکنند.
 • یکی دیگراز خسارتهای پرندگان، لگدکوب شدن برگها، جوانه ها وگیاهچه ها در مزارع آبی میباشدکه گاهی توسط غازها، اردکها و… که درهنگام آبیاری درمزارعی مثل برنج وگندم راه میروند ایجاد میشود
 • خسارت پرندگان معمولا در انواع محصولات کشاورزی، در مزارع ، باغات وانبارها دیده میشود. بطورکلی، این خسارتها درتمام مراحل کاشت، داشت، برداشت وپس ازبرداشت وبه روشهای متنوعی نظیر تغذیه از دانه، گیاهچه، برگ، میوه وجوانه وهمچنین محصولات انباری ایجادمیشوند.

 

میزان خسارت گنجشک ها :

مثلا، دریک بررسی معلوم شده که یک گنجشک اسپانیایی قادر است درمدت تابستان 3 کیلوگرم دانه تغذیه نماید.

حمله دسته های بزرگ این پرنده که تعدادآنها دریک ناحیه ممکن است به صدهزار برسد، اهمیت این خسارت از نظر اقتصادی درمناطق موردنظرمعلوم میشود.

خرید انواع برنج ایرانی درجه یک

زیان های انباری پرندگان از نظر بهداشتی

خسارت کیفی وبهداشتی است، زیرا فضله، بقایا، پرها واجساد پرندگان (بخصوص فضله) با مواد انباری مخلوط شده وضمن اینکه باعث اُفت شدید کیفیت وخسارت کیفی میگردد، بدلیل بیماریزایی فضله پرندگان موجود درانبارها باعث خسارت بهداشتی هم میگردد. علت اصلی این خسارت انتقال برخی ویروسها ازطریق فضله پرندگان انباری میباشد.

soochella.ir

مبارزه (کنترل) :

قبل ازهرچیز بایدتوجه داشت که پرندگان برخلاف آفات دیگرکشاورزی، ویژگیهای منحصربفردی ازنظر بیولوژی، عادات ورفتار و… دارندکه مجموعا باعث میشوندکه کنترل آنها بسیارمشکلتر از سایرآفات باشد وضمنا، هرروشی را نمیتوان برای آنها بکاربرد. داشتن هوش زیاد، قدرت پرواز، انتشاروسیع، حلال گوشت بودن، محدودیتها وموانع قانونی وزیست محیطی، تنوع تغذیه، اهمیت آنها درکنترل بیولوژیک دیگرآفات و… ازجمله این ویژگیهای خاص هستند.

 

 

روشهای مبارزه :

 

باتوجه به موارد فوق، بطورکلی، روشهای مناسب مبارزه با پرندگان را میتوان بشرح زیر تقسیم بندی نمود :

تله های صوتی

 • در حال حاضر از قدیمی ترین طریق مبارزه یعنی ایجاد صدا با وسایلی مثل طبل و گماردن مراقب است. ولی متأسفانه گنجشک خیلی زود بـه ایـن صـداها عـادت می کند.
 • یک طناب بردارید و چند قوطی آلومینیومی را به آن آویزان کنید. توجه داشته باشید که فاصله قوطی ها از یکدیگر کم باشند تا در معرض باد سریعتر و آسانتر بهم برخورد کرده و صدا ایجاد نمایند
 • استفاده از دستگاهها و ابزار صوتی الکترونیک ، که هر چند دقیقه یک بار ایجاد صدا (خمپاره یا پرندگان شکاری) می کنند.

تله های صوتی

تله های دیداری

 • ساخت مترسک نیز میتواند تا حدودی موثر باشد . اگر بتوانید قطعات شفاف و منعکس کننده نور مانند آینه را نیز در جاهای مختلف آن به ویژه صورت مترسک اضافه کنید، بهتر نتیجه می گیرید. هر چند وقت یکبار مکان، جهت ایستادن، و لباس های مترسک خود را عوض کنید تا برای پرندگان عادی نشود.
 • استفاده از نوار (کاست ویدئو قدیمی) و بستن آن به چوب و حرکت آنها در باد باعث ترساندن پرندگان می شود.
 • از دیگر روش های مبارزه با گنجشک در مزارع استفاده از مار و مارمولک های پلاستیکی روی درختان اطراف مزرعه و بستن آنها با بندو طناب به شاخه ها می باشد.
 • استفاده از مجسمه جغد و شاهین در مزرعه نیز میتواند روش موثری برای دور کردن پرندگان از مزرعه شما باشد.
 • استفاده از پرچمها بالن های به رنگهای مختلف در روی درختان سطح باغ و درهنگام رسیدن محصول

تله های دیداری

استفاده از تور و تله

 • این تله ها معمولا بصورت قفس مکعب مستطیلی که قاعده آن حدود1*2 و ارتفاع 1.20 متر میباشد ساخته میشود. سقف این قفسها مقعر بوده و چندین سوراخ به قطر5الی7حدود سانتیمتر درآن تعبیه میشود. گنجشک ها که ازسوراخهای سقف وارد میشوند دیگر قادربه خارج شدن نیستند. بدنه این تله ها معمولا ازجنس توری سیمی میباشد، وبرای تله گذاری بایدباه تعداد لازم در محلهای مناسب که بیشتر محل تردد گنجشک ها است درسطح باغ یا مزرعه قرار داده شوند. که بنام تله فنری Bob Trap گفته میشوند.
 • نصب شبکه توری مویی در مسیر پرواز گنجشک ها ، مانع از نزدیک شدن پرنده به محصول شویم.

مبارزه شیمیایی

 • استفاده ازسمومی مثل آربین میتواند مفید باشد زیرا سمی است بسیار بدبو وگنجشک از بوی بدآنها دوری میکند.
 • از بین بردن حشرات که باعث کشاندن گنجشک ها به مزرعه می شود با سمومی چون گوزاتیون یا تیودان.
 • سم نرم تن کش متیو کارب نیز بصورت ضدعفونی بذر میتواند فراری دهنده پرندگان هم باشد.

soochella.ir

استفاده از تله چسبی

نصب تله چسبی باعث چسبیدن پاها وبدن پرنده شده وسپس سبب ایجاد ترس ووحشت همنوعان آن خواهدشد. این روش هم میتواند تعداد پرندگان را کاهش داده و هم چسبیدن چند پرنده می تواند باعث ترس سایر پرندگان شود.

استفاده از تله چسبی

مبارزه بیولوژیک

استفاده ازدشمنان طبیعی یکی از روشهای کنترل پرندگان است که همواره موردتوجه بوده ودر برخی مناطق میتواند تاثیر خوبی داشته باشد. ازبین انواع دشمنان طبیعی مختلف ، برای مبارزه با پرندگان عمدتا از شکارچی ها (پرداتورها) استفاده میشود.

انواع پرنده های شکاری خاانواده و تارلان Accipiter nisus مانناد قرقای eridae که شامل انواع شاهین Falconidae وهمچنین پرندگان شکاری خانواده Accipiter gentilis میباشد دشمنان طبیعی پرندگان کوچک و Falco subbuteoها هستند ونمونه مناسب آن لیل گنجشک ها هستند.

مبارزه بیولوژیک

مبارزه فیزیکی و مکانیکی

خراب کردن لانه این روش در مورد برخی پرندگان تاثیر قابل توجهی دارد. بعنوان مثال، خراب کردن لانه های متعدد وکلنی شکل گنجشک ها در محلهای لانه سازی وشب گذرانی آنها اهمیت زیادی دارد . دراین رابطه باید توجه داشت که میبایست تمام لانه ها حتی لانه های خالی ازبین بروند ونیز، کلیه تخمها و نوزادان به همراه تمام موادی که ازآنها برای لانه سازی استفاده میکنند باید جمع آوری و معدوم شوند. ضمناً، درمورد خراب کردن لانه ها ، فصل مبارزه بسیار حائز اهمیت است وباید اولین اقدام را بلافاصله بعداز اولین تخمگذاری پرنده در بهار انجام دهیم و درطول فصال تخمگاذاری هام تکرار شود.

soochella.ir

مبارزه زراعی

 

 • تاحد امکان درمناطقی که احتمال حمله وخسارت شدید پرنده خاص وجود دارد، محصولاتی که مورد علاقه آن است کشت نشود وبجای آن ازسایر محصولاتی که کمتر خسارت میبینند استفاده کنیم.
 • درمناطقی که خطر حمله پرندگان بیشتراست باید میزان بذور کشات شاده در واحد سطح را بالا برد.
 • زمان کشت را طوری انتخاب نماییم که مرحله حساس گیاه نسبت به خسارت پرندگان (مثل مرحله شیری شدن دانه) با فصل مهاجرت پرندگان به آن منطقه منطبق نباشد.
 • کشت ارزن درکنار مزارع باتوجه به علاقه ای که گنجشک به این دانه دارد میتواند مفید باشد.

 

تذکر مهم :

 • پس ازمدتی استفاده از این وسائل به تصاویر و اصاوات ،باید توجه داشت که اصولا پرندگان ، یکنواخت ودائم با تکرارمنظم بسرعت عادت کرده ودیگر باعث ترس وفرارشان نمیشوند
 • البته، لازم به یادآوری است که بهترین روش، کنترل تلفیقی یعنی استفاده از دو یاچند روش مناسب ازبین روشهای بالا میباشد.
 • درمواردی که خسارت وارده ناچیز باشد، انجام عملیات کنترل مقرون به صرفه نخواهدبود
 • در مواردی که نیازبه کنترل دارد نباید اقدامات کنترلی را به تاخیر انداخت وبلافاصله پس ازشروع خسارت باید اقدامات کنترلی لازم را انجام دهیم تا پرندگان به مزرعه عادت نکنند.

 


همچنین میتوانید مقاله مقابله با پرندگان مضر مزارع را در فایل pdf زیر دانلود و مطالعه بفرمایید

parandeh_soochella.ir

روش های مبارزه با گنجشک در مزارع برنج

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!