درجه بندی برنج سفید

درجه بندی برنج سفید

درجه بندی برنج

 

آخرین و مهم ترین مرحله در فرآیند تبدیل، حذف برنج شکسته از بـرنج سـفید حاصـله می باشد. پس از سفید کردن دانه، باید دانه های سالم و یا دانه هایی کـه بخـش عمـده دانـه (بیشتر از سه چهارم اندازه دانه سالم) را تشکیل می دهند، از دانه های خـرد شـده (ضـایعات) جـدا شوند. دانه هایی با اندازه کمتر از سه چهارم اندازه برنج سالم، نیز باید به دانه های شکسته شده ریـز و درشــت تقــسیم بنــدی شــوند. بطــور ســنتی، بــرای جــدا کــردن بــرنج ســالم از شکــسته و درجه بندی برنج از غربال های برنج که دارای انواع مختلفـی می باشد، اسـتفاده می شود. عمل جدا سازی برنج های شکسته از سالم توسط الک های لـرزان و نوسـانی انجـام می شود ( تصویر12-31).الک های مورد استفاده در کارخانه های شالی کوبی شمال کـشور از بـازده پایینی برخوردار می باشند و از دریچه خروجی برنج سالم، بـرنج هـای شکـسته نیـز مـشاهده می شود. توان مصرفی این ماشین ها در مقایسه با ماشین های پوست کـن و سـفیدکن پـایین بوده و دارای ظرفیت بالا می باشند.

الک

در سیستم های پیشرفته برای جداسازی برنج سالم از برنج شکـسته معمـولاً الـک هـای دوار با تو رفتگی هایی در سطح آن را مورد استفاده قرار می دهند. حفرات سطح اسـتوانه هـا متناسب با ابعاد دانه ها می تواند متفاوت در نظر گرفته شود. نمونـه ای از الـک دوار یـا الـک ایندنت در تصویر 12-32 نـشان داده اسـت. ایـن دسـتگاه دارای شـیب جزیـی مـی باشـد. سرعت دورانی آن برای درجهبندی مخلوط برنج سالم و خـرد (شکـسته شـده)، 30 الـی 40 دور بر دقیقه است. برنج های شکسته در داخـل حفـره هـای موجـود بـر روی سـطح داخلـی استوانه، گیر می نمایند. سپس در اثر چرخش استوانه دانه ها در موقعیتی قـرار مـی گیرنـد کـه در اثر وزن خود در داخل یک مجرای V شکل که به طـور طـولی در داخـل اسـتوانه واقـع شده است، ریخته شوند. از یک نقاله مارپیچی برای جمع آوری خرده بـرنج و انتقـال آن بـه بیرون از دستگاه استفاده می شود. ایـن نقالـه در داخـل مجـرای V شـکل قـرار می گیرد. برنج های سالم پس از استقرار در ته استوانه از دستگاه تخلیه می گردند. در ایـن نـوع الـک، جداسازی برنج های سالم و شکسته بر اساس طول آنها صورت می گیرد.

 

الک ایندنت

 

در ایـن سیـستم، برای درجه بندی بهتر می توان از تعداد بیشتری اسـتوانه بـا انـدازه حفـرات متفـاوت اسـتفاده کرد. برای حفظ بازده مفید دستگاه، باید حفره های استوانه را مرتباً تمیز کرد. در برخی از کارخانه های مدرن دنیا بر اساس نیاز بازار برای مخلوط کردن برنج سالم و برنج شکسته شده بر اساس مقدار مشخـصی کـه اسـتاندارد اعـلام کـرده اسـت از دسـتگاه مخصوصی استفاده می شود به عنوان مثـال، در فیلیپـین درصـداختلاط 5٪ بـرنج شکـسته و 95٪ برنج سالم است. قابل به ذکر است میزان اختلاط باید بـر اسـاس اسـتاندارد هـر کـشور انجــام گــردد. پــس از ایــن مرحلــه کیــسه گیــری بــرنج و تــوزین آنهــا انجــام می شود. در سیستم های پیشرفته فرآیند در این مرحله بطور کاملاً خودکار صورت می گیرد. تـصویرهای 12-33 و 12-34 ، سیستم مخلوط کن و کیسه گیری برنج را نشان می دهد.

دستگاه مخلوط کن بزرگ

دستگاه کیسه گیر برنج


این مطلب بخشی از مدیریت شالی پس از برداشت برنج می باشد.

درجه بندی برنج سفید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!