تمیزکردن شلتوک برنج

تمیزکردن شلتوک برنج

تمیزکردن شلتوک برنج

 

تمیز کردن عبارت است از عمل جداسـازی کـاه و کلـش و مـواد خـارجی از شـلتوک. وجود مواد خارجی در شلتوک نه تنها باعث کاهش کـارایی و بـازده ماشـین پوسـت کـن و فرسودگی زود هنگام قطعات ماشین به ویژه غلطک های لاسـتیکی می شود، بلکـه کیفیـت تبدیل را نیز تقلیل می دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عمل تمیـز کـردن شـلتوک بعد از خرمنکوبی، قبل از عملیات خـشک کـردن صـورت مـی گیـرد. ایـن عمـل منجـر بـه خشک کردن یکنواخت محصول و افزایش قابلیـت نگهـداری آن طـی دوره انبارمـانی مـی شود. تمیز کردن شلتوک قبل از ورود شلتوک به داخل ماشین پوست کن نیز تکمیل کننـده عملیات بعدی است. برای تمیز کردن شلتوک از الک های ارتعاشی و یا گردان، بادبزن هـا، سنگ جداکن ها و جداسازهای مغناطیسی استفاده می شود.

دستگاه تمیز کن شلتوک

نتایج تحقیقات تجـددی طلـب (1380) در ارتبـاط بـا اثـر بوجـار کـردن (تمیـز کـردن) شلتوک قبل از عملیات خشک کردن بر رانـدمان تبـدیل و درصـد بـرنج سـالم، در جـدول 2- 12  نشان داده شده است. نتایج تحقیقات او هم چنین مبین این موضـوع بـوده اسـت کـه پیش بوجار کردن عاملی موثر در ایجاد یکنواختی در عملیات خشک کـردن و بهبـود نـرخ خشک کردن شلتوک می باشد.

soochella.ir

جدول 12 – 2 اثر عملیات بوجاری کردن شلتوک قبل از خشک کردن شلتوک بر راندمان تبدیل درصد برنج سالم

 

تیمار راندمان تبدیل ( درصد ) برنج سالم ( درصد )
بوجار کامل 69.36 87.01
نیم بوجار 67.89 84.92
غیر بوجار 65.13 84.38

این مطلب بخشی از مدیریت شالی پس از برداشت برنج می باشد.

تمیزکردن شلتوک برنج

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!